Skauting

Skauting a jeho ideály:

Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Základním dokumentem jsou Stanovy Junáka.
Blíže se o skautingu obecně dozvíte ze Základní charakteristiky skautingu.
Skautské ideály byly formulovány zakladatelem skautingu lordem Robertem Baden-Powellem of Gilwell. Za založení skautingu se považuje rok 1907, kdy Baden-Powell vedl první tábor ve skautském duchu na anglickém ostrůvku Brownsea (JV od Bournemouth v jižní Anglii).
Do českých zemí se myšlenka skautingu dostala v roce 1911 díky prof. Antonínu Benjamínu Svojsíkovi, pražskému učiteli. V roce 1912 Svojsík uspořádal první český tábor.
V českých zemích byl Junák 3 x zakázán (za nacistické okupace, za vlády komunismu – nejprve od r. 1950 a, po znovuobnovení v roce 1968, opět v r. 1970).

Principy skautské výchovy jsou založeny na křesťanských morálních hodnotách a jsou vyjádřeny skautským zákonem, slibem heslem a denním příkazem:

Skautský zákon:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů,představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení,slovech i skutcích.

Skautský slib:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
*sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
*plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
*duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh.

Heslo skautů:
Buď připraven!

Denní příkaz:
Vykonat denně aspoň jeden dobrý skutek.